معرفی صندوق

معرفی صندوق

z

شرکت صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز(سهامی خاص)

به استناد ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن درسال۱۳۹۰، با ماموریت مشارکت درتوسعه وتجاری سازی فناوری و اصول اقتصاد مقاومتی، با سرمايه ثبتي معادل ۶ میلیارد ريال به ثبت رسيد. سرمایه ثبتی شرکت در حال حاضر به ۷۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

این صندوق با ایجاد ارتباط منطقی و ساختاریافته بین سرمایه گذاران، صنعت، فناوران و دانشگاه ها و با به کارگیری تجارب اجرایی و تخصص سرمایه های انسانی، خدمات متنوعی را در جهت تبدیل ایده به محصول، در حوزه های تخصصی دارو، تجهیزات پزشکی، فناوری، کشاورزی، صنایع غذایی و دامی به مشتریان ارزشمند خود ارائه می نماید.

pic