سوالات متداول

سوالات متداول

z

 • پرداخت تسهیلات از محل منابع داخلی صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز
 • پرداخت تسهیلات از محل سایر منابع مانند صندوق نوآوری وشکوفایی (خط اعتباری، توسعه اشتغال و سایر انواع تسهیلات...)
 • ارسال نامه درخواست
 • ارزیابی اولیه طرح
 • انعقاد قرارداد محرمانگی
 • تکمیل کاربرگ درخواست تسهیلات و ارسال مدارک مورد نیاز از طرف متقاضی
 • ارزیابی عمیق یا موشکافانه
 • حصول توافق
 • ورود طرح به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی
 • انعقاد قرارداد
 • پرداخت تسهیلات

بسته به نوع تسهیلات پرداختی، تسهیلات از منابع داخلی حدود۳ - ۴هفته و تسهیلات از سایر منابع ۴ - ۶ هفته زمان خواهد برد. تاکید می شود که زمان های اعلامی کاملا وابسته به همکاری متقاضی و مساعد بودن شرایط برای پرداخت تسهیلات می باشد.

 • نرخ کارمزد تسهیلات پرداختی تقریبا مطابق با نرخ های بانکی می باشد.
 • مدت زمان بازپرداخت از زمان عقد قرارداد شروع و به مدت ۶ الی ۹ ماه می باشد.
 • تضامین دریافتی برای دریافت تسهیلات به ترتیب اولویت شامل : سند ملکی سهل البیع، ضمانت نامه بانکی، ضامن حقوقی معتبر، گواهی کسر از حقوق و چک و سفته (برای مبالغ کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان) و سایر تضامین معتبر می باشد.
 • نمونه سازی با نرخ کارمزد ۴ % و دوره بازپرداخت ۳۰ ماه
 • فعالیت قبل از تولید صنعتی با نرخ کارمزد ۱۱ % و دوره بازپرداخت ۳۰ ماه
 • سرمایه در گردش با نرخ کارمزد ۱۱ % و دوره بازپرداخت ۳۰ ماه
 • تولید صنعتی با نرخ کارمزد ۱۱ % و دوره بازپرداخت ۳۰ ماه
 • لیزینگ با نرخ کارمزد ۹ % و دوره بازپرداخت ۳۰ ماه
 • استصناع با نرخ کارمزد ۹% و دوره بازپرداخت ۳۰ ماه

مدت زمان تنفس برای تمامی تسهیلات ۶ ماه می باشد.

 • تخصیص به پروژه های توسعه دانش فنی و توسعه زیر ساخت
 • دریافت حداکثر ۴۹ درصد از سهام شرکت
 • خروج از شرکت طی حداکثر ۱۰ سال
 • اولویت واگذاری سهام به فناوران در زمان خروج
 • دریافت سهام ممتاز
 • مشارکت و همکاری در مدیریت شرکت
 • تکمیل فرم درخواست و فرم اطلاعات شرکت توسط متقاضی
 • تشکیل پرونده در صورت داشتن وضعیت اعتباری مناسب
 • اعتبار سنجی شرکت
 • تعیین حد اعتباری متقاضی
 • ارزیابی مدارک ارسالی متقاضی و بازدید از محل در صورت لزوم
 • عقد قرارداد
 • صدور ضمانت نامه

زمان صدور ضمانت نامه بسته به نوع ضمانت نامه و در صورت همکاری متقاضی در ارسال مدارک مورد نیاز، حدود ۱۰ روز می باشد.

میزان کارمزد دریافتی صندوق بسته به نوع ضمانت نامه، ضمانت دریافتی و دانش بنیان یا نبودن شرکت متقاضی، ۰.۵ تا ۲درصد مبلغ ضمانت نامه صادره بوده و میزان ودیعه دریافتی بسته به موارد ذکر شده، ۵ تا۱۵ درصد مبلغ ضمانت نامه می باشد. میزان دقیق کارمزد و ودیعه، توسط کارشناس مربوطه به صورت قطعی تعیین شده و در قرارداد قید میگردد.

توجه فرمایید که جهت حمایت از فناوران، صدور ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده برای شرکت های دانش بنیان بدون دریافت ودیعه انجام خواهد گرفت.

تضامین و وثایق مورد پذیرش صندوق جهت صدور ضمانت نامه به ترتیب اولویت شامل : سند ملکی سهل البیع، ضامن حقوقی معتبر، گواهی کسر از حقوق و چک و سفته (برای مبالغ کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان) و سایر تضامین معتبر می باشد.