هفتمین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفتت

هفتمین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفتت در بهمن ماه 1402 در سطح تقدیرنامه و با حضور ارزیابان محترم برگزار گردید.