مراسم تودیع سرکارخانم دکتر مریم قدیری ( مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سابق) و معارفه جناب آقای دکتر احسان شهیدی فر به عنوان مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز با حضور اعضای محترم هیئت مدیره برگزار شد. درادامه این مراسم از زحمات آقایان مهندس مهریار،دکتر علیزاده و مهندس ارجمندی در دوره عضویت هیئت مدیره صندوق قدردانی به عمل آمد.همچنین آقایان دکتر بنفشه، دکتر ایثاری نیا و دکتر بهروزی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره صندوق معرفی شدند.