گواهینامه ها

عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر در سال 1394 توسط موسسه پرشین داروی البرز اخذ گردید .