نظارت فنی

زمان بندی و مشخص کردن مراحل عملیات طراحی ، مدل کردن و طراحی استاندارد و باتوجه به الزامات فنی و مهندسی ، چگونگی مستند سازی و معتبر سازی پروژه ها یکی از مسائل مهمی است که درصورت اجرای صحیح زمینه ساز اجرای صحیح و دقیق و همچنین حافظ منابع سرمایه گذاران ، سهامداران و فناوران خواهد بود و از نتایج آن می توان به کاهش ریسک پروژه و جلوگیری از تغییرات و در نتیجه انجام امور با قیمت تمام شده پایین اشاره نمود . در این راستا موسسه پرشین داروی البرز با استفاده از توان تخصصی در زمینه طراحی ، اجرا و همچنین نظارت مشخص با استفاده از ناظران شبکه های تخصصی سهولت در طراحی فاز فنی و مهندسی که بخش مهمی از Task  های یک پروژه صنعتی می باشد را نهادینه کرده است .