اساسنامه موسسه پرشین داروی البرز

ماده1- موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود، دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی و استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه فعالیت می کند.

ماده2- سرمایه صندوق در زمان تصویب این اساسنامه برابر با چهل میلیارد ریال است که 48 درصد از آن متعلق به بخش دولتی و 52 درصد از آن متعلق به بخش غیر دولتی به شرح شركت دارویی برکت 17,453,333,336 ریال ،  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  11,066,666,666 ریال، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي  6,666,666,666 ریال، شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز 6,666,666 ریال، شركت داروسازي توليدارو 6,666,666 ریال، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبریز  800,000,000 ریال، دانشگاه علوم پزشكي بقیه ا...  800,000,000   ریال، موسسه تامین رفاه و آتیه تدبیر  800.000.000  ریال، شرکت سل تک فارمد  1.200.000.000  ریال و شرکت بیوسان فارمد 1.200.000.000  ریال می باشد.

ماده3- مدت فعالیت صندوق نامحدود است.

ماده4- نشانی صندوق، استان تهران شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، نبش خیابان شانزدهم، پلاک 41، ساختمان سهند، واحد 2، ‌ کدپستی 1514833115   می باشد.

تبصره 1- هیئت مدیره می‌تواند نسبت به تغییر نشانی محل صندوق اقدام نماید و با رعایت مقررات شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل کند.

ماده5- موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:

1-      ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهشها.

2-      جذب، نگهداری، هدایت، مدیریت و عاملیت منابع مالی دولتی، غیر دولتی ، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر صندوق ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق و با استفاده از ابزارهای بازار پول و سرمایه.

3-      سرمایه‌گذاری خطرپذیر(vc) در طرح های پژوهشی و فناوری.

4-      مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و فعالیت های توانمندسازی شرکت های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان.

5-      تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح ها.

6-      همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق.

7-      اخذ و اعطای کارگزاری و نمایندگی و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری.

8-      ارایه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرحهای کسب و کار و شرکتهای دانش بنیان و نظارت، ارزش گذاری پروژه ها و طرح های پژوهشی و فناوری و تجاری و دانش فنی.

9-      مشارکت در تدوین سیاستها و اولویتها و مقررات مرتبط با اهداف صندوقها در کشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایت های موجود در کشور.

فصل دوم : ارکان صندوق

ماده6- ارکان صندوق به شرح زیر است:

1-      مجمع عمومی.

2-      هیئت مدیره.

3-      مدیر عامل.

4-      بازرس/ حسابرس.

ماده7- مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سرمایه یا نمایندگان آنها تشکیل می شود.

ماده8- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

1-      تعیین سیاست ها، خط مشی ها و اولویت های حمایتی صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعالیت صندوق.

2-      رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره، صورت های مالی، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

3-      اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.

4-      انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره.

5-      انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

6-      تعیین میزان حقوق و مزایا، حق حضور و پاداش هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط، به پیشنهاد هیئت مدیره.

7-      اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوک الوصول صندوق.

8-       بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیئت مدیره.

9-      تصویب انحلال و تصفیه صندوق با رعایت آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون تجارت و اخذ مجوز از کارگروه موضوع ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور.

10-  اتخاذ تصمیم در خصوص سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجامع عمومی می باشد.

ماده9- مجمع عمومی صندوق حداقل سالی یک بار تشکیل می شود.

ماده10- مجمع عمومی عادی در دعوت نخست با حضور صاحبان سرمایه یا نمایندگان آنها که مالک حداقل نصف به علاوه یک سهم الشرکه باشند و در دعوت دوم که بین ده (10) تا چهل (40) روز پس از مرحله اول خواهد بود، با حضور هر تعداد از صاحبان سرمایه رسمیت می یابد.

ماده11- تعداد آرای هر یک از اعضای مجمع عمومی به نسبت سرمایه آنها است و مصوبات مجمع با اکثریت نصف به علاوه یک آرای موافق صاحبان سرمایه حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود.

ماده12- هیئت مدیره صندوق دارای سه یا پنج عضو است که باید از بین اعضای مجمع عمومی و نمایندگان صاحبان سرمایه توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب  شوند.

تبصره 2- در صورتی که تا بیست درصد (20%) از سرمایه صندوق، متعلق به دولت باشد، یک نفر نماینده دولت عضو ثابت در ترکیب هیئت مدیره خواهد بود و متناسب با افزایش سهم الشرکه دولت تعداد نمایندگان دولت در ترکیب هیئت مدیره افزایش خواهد یافت.

ماده13- وظایف و حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

1-      اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی.

2-      تهیه برنامه ها و طرح های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

3-      بررسی و تصویب بودجه سالانه کل پیشنهادی از طرف مدیر عامل.

4-      تهیه و تنظیم و تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق.

5-      تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و دستورالعمل های مربوط به فعالیت های صندوق.

6-      رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش های مدیرعامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.

7-      بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد یا فسخ و اقاله قراردادها، خرید و فروش اموال و دارایی های صندوق در حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی.

8-      بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به طرح و استرداد دعاوی، پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع به داوری در حدود اختیارات تفویضی و مطابق مقررات.

9-      اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.

10-  بررسی و تصویب پیشنهادهای مدیر عامل.

11-  تصویب وظایف، اختیارات، حقوق و مزایای مدیرعامل و پیشنهاد حق حضور و پاداش هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسان به مجمع عمومی.

12-  تعیین ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقرررات جاری.

13-  نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و بودجه صندوق.

14-  سایر اختیارات و وظائفی که طبق این اساسنامه و از سوی مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف صندوق به هیئت مدیره تفویض شود.

تبصره 3- تبصره- هیئت مدیره می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. تفویض وظایف و اختیارات باید به صورت صریح و معین باشد.

ماده14- مدیر عامل از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از هیئت مدیره که دارای حداقل سه سال سابقه خدمات مالی، پژوهشی و فناوری و صاحب صلاحیت های عمومی باشند، توسط هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و بر تمامی واحدهای تابعه صندوق مدیریت دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق می باشد.

ماده15- وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

1-      مدیریت نیروی انسانی صندوق.

2-      اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیئت مدیره تعیین و به وی تفویض می شود.

3-      امضای مکاتبات اداری در حدود اختیارات.

4-      نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه دعاوی برای دفاع از منافع صندوق با حق تعیین وکیل در توکیل.

5-      تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش های مالی و سایر گزارش ها برای ارایه به هیئت مدیره و مجمع عمومی.

تبصره 4- در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی و انقضای مدت ماموریت هیئت مدیره، به استناد ماده (136) اصلاحی قانون تجارت حداکثر تا سه ماه تا انتخاب هیئت مدیره جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضای آنان معتبر می‌باشد.

ماده16- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و درغیاب مدیر عامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و مکاتبات، قراردادهای پرسنلی و مشاوره، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر موسسه و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

ماده17- صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند، بازرسان نمی توانند همزمان عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته باشند.

ماده18- وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بیان شده است.

فصل سوم : سایر مقررات

ماده19- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه خواهد بود.

ماده20- سود خالص صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی براساس پیشنهاد هیئت مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی، به حساب سرمایه صندوق یا حساب بستانکاری سرمایه گذاران منظور می شود و جهت طرح های پژوهشی و فناوری استفاده می گردد.

تبصره 5- نقل و انتقال سهم الشرکه بخش خصوصی و بخش دولتی، مطابق با قانون تجارت و با تصویب هیات مدیره مؤسسه انجام خواهد شد.

ماده21- صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده، تابع قوانین موسسات غیر تجاری در قانون تجارت و اصلاحات آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط است. 

تماس با ما
             

آدرس : تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - نبش کوچه شانزدهم غربی - پلاک 41 - ساختمان سهند  - طبقه اول - واحد دو 

کد پستی : 1514833115

ما را روی نقشه بیابید

 

تلفکس : 88734040 _ 021

پست الکترونیکی : INFO@PDARTF.COM

عضویت در کانال اطلاع رسانی سروش موسسه 

آدرس اینستاگرام : https://www.instagram.com/persiandarou/