فن آوران :

آشنایی با فن آوران مختلف در علوم مختلف و بهره گیری از دانش و اطلاعات و تجربیات جهت طرح های توسعه جدید و همچنین کمک به فن آوران توسط این موسسه بستر سازی شده است که زمینه کار تیمی و مشاوره ای را در جهت ثبت طرح های اقتصادی و فنی در علوم مختلف را نهادینه می کند .