فروش دانش فنی:

شما می توانید با ثبت و فروش  دانش فنی خود دنیای جدیدی به روی خود باز کنید و با فروش دانش فنی خود سرمایه مناسبی برای زندگیتان تأمین نمایید. موسسه پرشین داروی البرز با توجه به در ارتباط بودن با شرکت­های گوناگون و اطلاع از نیازها، نحوه کار و شرایط موجود آنها میتواند پل ارتباط خوبی میان صاحب دانش فنی و شرکت­های مورد نیاز دانش فنی باشد.  ممکن است پس از فروش یک دانش فنی و اطلاع از نحوه کار شرکت­ها به طراحی­های جدید بپردازید و در این بازار آنها را به فروش برسانید.