شبکه های ارتباطی با صنعت

موسسه پرشین داروی البرز با داشتن ارتباطات برون سازمانی قوی با شرکت ها و کارخانجات صنعتی دارای رتبه پلی استوار جهت انتقال اطلاعات و آشنایی هر چه بیشتر فن آوران با صنایع مرتبط با سلامت می باشد.