دانشگاه ها:

ارتباط با مجامع دانشگاهی کشور پلی موثر برای فن آوران جهت شناخت اساتید و فن آوران دانشگاهی کشور می باشد، در این راستا موسسه پرشین داروی البرز با عقد قراردادهای مشترک با دانشگاه های سراسر کشور بستری مناسب جهت آشنایی هر چه بیشتر فن آوران با محیط صنعتی کشور آماده کرده است.