معمولاً یکی از آورده­های فناوران برای مشارکت با سرمایه گذاران، دانش فنی آنها بوده و از جمله فعالیت­های مهم و پیچیده در زمینه تجاری­سازی و سرمایه گذاری، ارزشیابی و قیمت­گذاری دانش فنی است. از آنجا که دانش فنی عموماً از ارزش غیر ملموس برخوردار می­باشد، تبدیل و بیان آن به زبان پولی، دشواری این امر را افزایش می­دهد. در این راستا موسسه پرشین داروی البرز از طریق مدل­ها و روش­های مختلف ارزشیابی دانش فنی و با رویکرد برد-برد برای هر دو طرف فناوران و خریداران دانش فنی، اقدام به ارائه خدمات تخصصی قیمت گذاری و ارزشگذاری دانش فنی می­نماید.